purple and white light digital wallpaper

BADAINIA W INNYCH OŚRODKACH NAUKOWYCH

Jedną z najwcześniejszych prac badawczych podjął dr Stefan Tow- pasz w katedrze prof. Z. Mysłakowskiego. Autor dążył do porównania stanu wykształcenia ogólnego w średnich szkołach zawodowych ze stanem tegoż wykształcenia w liceum ogólnokształcącym. Szczególną uwagę zwrócił na sprawność myślenia. Autor wyprowadził z badań wniosek, że kształcenie ogólne w szkołach zawodowych nie spełnia swego zadania. Mniejsze braki w tym zakresie występowały w szkołach zawodowych typu artystycznego i w technikach ekonomicznych. Przyczyny niedostatków tkwiły w przeładowaniu programów, ogólnym niedocenianiu znaczenia przedmiotów ogólnokształcących w szkole zawodowej itp. Autor wysuwał postulat konieczności dalszych badań. Stefan Towpasz przeprowadził również ‘badania możliwości kształcenia uniwersyteckiego dla absolwentów szkół zawodowych na przykładzie studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim. Dowodzi w tej pracy braku jednolitości szkoły polskiej, gdyż formalnemu prawu do studiów nie odpowiada rzeczywista możliwość studiowania uniwersyteckiego po dawnego typu szkole zawodowej. Na niektóre kierunki studiów przyjmuje się tylko podania absolwentów szkół średnich ogólnokształcących; niekiedy różnice programowe uniempżliwiały wstęp na studia i utrudniały same studia. Na 1006 kandydatów do studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim, którzy zgłosili się w okresie 5 lat, przyjęto tylko 238, a studia ukończyło 21 kandydatów, tj. 1,1% tych, którzy zgłosili się, a 7,7% przyjętych na studia absolwentów szkół zawodowych.
Należy tu zanotować studia podjęte w Łodzi przez Salomeę i Zdzisława Kowalewskich nad losem w pracy zawodowej absolwentów z lat 1946—1955 technikum włókienniczego dla robotników w Łodzi.