Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Przedwiosnie streszczenie szczegolowe

Wyrastał on z pytania: czym jest wychowanie prawdziwe? Wielu pedagogów było zdania, iż wszystko to, co społeczeństwo i państwo czyni z młodzieżą w szkołach, ma charakter adaptowania jej do warunków, które istnieją, przygotowywania jej do zadań, które muszą być wypełnione; wszystko to jest przeniknięte utylitaryzmem, staje się przymusem, niekiedy wręcz tresurą. Wychowanie prawdziwe miało być […]