person taking picture of the foods

Nauczanie w klasach I—IV

Nauczanie w klasach od I do IV stanowi tzw. cykl nauczania pro- pedeutycznego. Wyodrębnienie tego szczebla nauczania w działalności szkoły podstawowej wynika ze względów psychologicznych i dydaktycznych. Właściwości rozwoju psychicznego dzieci w wieku od 7 do 11 lat decydują o pewnej swoistości procesu nauczania i wychowania w klasach od I do IV. Podobna organizacja nauczania występuje w większości współczesnych ustrojów szkolnych. Ten pierwszy szczebel nauczania stanowi podstawę i fundament całego systemu wychowawczego. Stąd wynika jego ważność i znaczenie w pedagogice. W ostatnich latach obserwujemy w Polsce żywe zainteresowanie problemami nauczania początkowego zarówno ze strony praktyków, jak i naukowców. W centrum zainteresowania teorii pedagogicznej znalazły się podstawowe zagadnienia tego szczebla nauczania, a mianowicie nauka czytania i pisania. Pierwszemu zagadnieniu poświęcone jest studium J. Zborowskiegó oparte w swej podstawowej części na badaniach28. Autor przedstawia w swej pracy wyczerpujący system wiedzy na temat początkowej nauki czytania . W rozdziale I daje autor historyczny przegląd metod nauki czytania. W rozdziale II charakteryzuje metody nauki czytania we współczesnych elementarzach. Uwzględnia tu polski elementarz M. Falskiego, czeski Sla- bikar, węgierski Betiivetes — ABC i wreszcie elementarze niemieckie i angielskie. W końcowej części tego rozdziału przedstawia zasady budowy współczesnego elementarza.