person using black iPad

Wiedza psychologiczna

Wszystkie poruszone w tym rozdziale zagadnienia są oświetlone ze stanowiska współczesnej wiedzy psychologicznej i dydaktycznej.
Następny rozdział swej pracy poświęca autor omówieniu fizjologicznych i psychologicznych podstaw czytania. Analiza procesu czytania z tego punktu widzenia doprowadza autora do ustalenia podstawowych składników tego procesu. Wyodrębnia w nim następujące elementy: wzrokowy, słuchowo-dźwiękowy i znaczeniowy, czyli logiczny. Te trzy składniki procesu czytania rozpatruje autor w ścisłym związku i wzajemnej zależności. Na podstawie szczegółowej analizy tego procesu autor dochodzi do uogólnień i ustalenia podstawowych prawidłowości procesu nauki czytania. Najbardziej wartościowym że stanowiska naukowego jest ostatni rozdział tej pracy. Przedstawia w nim autor wyniki własnych badań nad przebiegiem procesu opanowania umiejętności i nawyku czytania. Omawia tu autor zagadnienie dojrzałości dziecka do nauki czytania, charakteryzuje okres przygotowawczy do nauki, a następnie dokonawszy periodyzacji elementarnej nauki czytania poddaje szczegółowej analizie poszczególne etapy tego procesu dydaktycznego. Studium J. Zborowskiego daje nowe, oparte na badaniach naukowych, oświetlenie procesu nauki czytania. Książka stanowi poważną pomoc dla nauczycieli klas pierwszych w ich trudnej i odpowiedzialnej pracy. Uczy ich nowego spojrzenia na naukę czytania i nowego ujmowania całego procesu dydaktycznego w klasie I. Książka może również pobudzić pedagogów teoretyków do dalszych przemyśleń i dalszych badań nad procesem nauki czytania.