person using black iPad

Szereg periodycznych wydawnictw Biblioteki Narodowej

Wykaz tematyczny ważniejszych zestawień bibliograficznych wykonanych przez biblioteki i instytuty naukowe (wyd. powiel. nr 1 objął materiały za IVkwartał 1951 r. ukazał się w r. 1952), ukazujący się od końca 1946 r. tygodnik „Przewodnik Bibliograficzny” z podtytułem „Urzędowy Wykaz Druków Wydanych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej”, który podaje kompletną polską bibliografię narodową bieżącą i ogólną (w dziale XX pt. Kultura, nauka, oświata znajduje się bibliografia pedagogiczna), 3. rozwiązujący po raz pierwszy w Polsce problem zorganizowania bieżącej informacji o treści czasopism miesięcznik „Bibliografia Zawartości Czasopism” (wychodzi od r. 1951 poczynając, w r. 1947 i 1948 wydano próbne tomy w postaci powielanej, w dziale XX znajdują się informacje o treści czasopism pedagogicznych). Dużą pomocą w pracy naukowej były katalogi centralne informujące, w której bibliotece można znaleźć daną pozycję bibliograficzną. Prócz katalogu centralnego dzieł pedagogicznych, znajdującego się w Instytucie Pedagogiki, można było korzystać, poczynając od roku 1952, z centralnych katalogów ogólnych Biblioteki Narodowej (katalog bieżących czasopism zagranicznych wpływających do bibliotek polskich oraz’ katalog wszystkich czasopism polskich). Z dużym wysiłkiem włożonym przez nasze biblioteki naukowe oraz przez Instytut Pedagogiki w dzieło usprawnienia i wzbogacenia informacji kontrastował w sposób rażący bardzo niewielki wkład w tej dziedzinie naszego czasopiśmiennictwa pedagogicznego, które przeżywa w tym okresie ostry kryzys organizacyjny. Część czasopism, takich jak „Chowanna”, „Ognisko Nauczycielskie”, „Szkoła Specjalna”, „Szkoły Wyższe”, „Miesięcznik Pedagogiczny”, „Przegląd Historyczno-Oświatowy”, „Oświata i Kultura”, przestaje wychodzić już w poprzednim okresie, część obecnie („Praca Oświatowa”, „Nowe Tory”, „Ruch Pedagogiczny”, „Praca Szkolna”, „Świetlice Dziecięce”, „Dzieci i Wychowawca” i inne). Niektóre z nich ulegają komasacji.