macro photography of black circuit board

Do nauczycieli

Zagadnieniu oceny uczniów poświęcone jest również studium Saturnina Racinowskiego . Książka jest adresowana w zasadzie do nauczycieli szkół zawodowych. Wiele jednak poruszonych w pracy problemów ma charakter ogólny — dotyczy wszystkich typów szkół. f
Treść pracy jest ujęta we wstępie, sześciu rozdziałach i zakończeniu. We wstępie autor omawia cel i metody pracy oraz społeczne i pedagogiczne znaczenie kontroli i oceny. W poszczególnych rozdziałach autor omawia następujące zagadnienia: 1. doświadczenia i błędy nauczycieli w kontroli i ocenianiu uczniów, 2. badania i eksperymenty związane z ocenami, 3. przyczyny błędów nauczycieli w kontroli i ocenianiu uczniów, 4. wymagania stawiane w tym zakresie, 5. metody, technika kontroli i oceniania uczniów, 6. wskaźniki ocen.
W zakończeniu autor formułuje wnioski ogólne wynikające z przeprowadzonych dociekań i badań. Wyniki poszukiwań autora sprowadzają się do następujących wniosków: a. system oceniania Uczniów w naszym szkolnictwie jest zacofany, postęp w udoskonalaniu metod oceniania jest bardzo powolny, c. najgorsze skutki w ocenianiu uczniów wynikają z liberalnego stosunku nauczycieli do oceny, d. zwalczanie subiektywizmu i liberalizmu w ocenianiu uczniów wymaga udoskonalenia całego procesu nauczania i wychowania.
Autor po przeprowadzeniu krytyki istniejącego stanu rzeczy zastanawia się nad środkami zaradczymi, jakie, jego zdaniem, powinny być podjęte w tym dziale pracy dydaktycznej przez nauczycieli i władze oświatowe.