human hand holding plasma ball

Kryteria norm

Jako warunki pomyślnego spełniania przez ocenę jej funkcji autorka wymienia: maksymalne zobiektywizowanie oceny przy pomocy jednolitych kryteriów norm i ocen; dokonywanie oceny wyników pracy ucznia w rezultacie systematycznej, indywidualnej kontroli, której występowanie jest za każdym razem uzasadnione względami natury dydaktycznej; stosowanie zasady jawności oceny polegającej na informowaniu ucznia o ocenie wyników jego pracy przez nauczyciela w obecności klasy; uzupełnienie oceny wyrażonej stopniem dodatkowymi formami oceny w potaci charakterystyki wyników pracy ucznia, komentarza, zawierającego uzasadnienie oceny w myśl wymagań sformułowanych w normach, óraz udzielanie wskazówek dotyczących dalszej pracy ucznia; zapewnienie uczniom w toku odpowiedzi całkowitego spokoju przez odpowiednie zaęhowanie się nauczyciela; oddziaływanie wychowawcze na uczniów w tym kierunku, aby głównym motywem uczenia się uczniów były inie stopnie, lecz zainteresowanie wiedzą potrzebną uczniowi w przyszłej jego działalności apołeczno- -produkcyjnej; wyniki badań wykazały również konieczność kształtowania takiej postawy uczniów, aby ocena wzbudzała w nich wiarę we własne, siły — niezależnie od tego, czy jest ona pozytywna, czy negatywna. Badania autorki .potwierdziły słuszność głównej hipotezy, że tylko łączne przestrzeganie wszystkich warunków właściwego oceniania zapewnia spełnienie przez ocenę jej funkcji dydaktycznej, a pośrednio wychowawczej i społecznej. Praca w znacznym stopniu rozwiązuje problem obiektywizacji ocen szkolnych, co może stanowić poważną pomoc dla nauczycieli-praktyków.