person using black iPad

Problem oceny pracy ucznia

Ocena pracy ucznia należy do podstawowych problemów dydąktycz- nych. Zagadnieniu temu poświęcona jest praca badawcza Idy Altszu- ler. Dociekania autorki przedstawione w wymienionej pracy szły w trzech kierunkach: 1. dokładnego poznania dotychczasowych poglądów na funkcję oceny szkolnej, 2. zbadania aktualnego stanu rzeczy w szkołach w zakresie spełniania przez ocenę jej funkcji, 3. ustalenia warunków, od jakich zależy pomyślne spełnienie przez ocenę jej funkcji. W. Okoń zastanawiając się w przedmowie do tej pracy nad czynnikami decydującymi o rozbieżności poglądów na kwestię oceny stwierdza, że wytłumaczenia tego faktu należy szukać w różnicach systemów pedagogicznych, zajmujących w tej sprawie różne stanowiska, oraz w specyficznym charakterze oceny w ogóle, a oceny dydaktycznej w szczególności. „Podobnie jak w innych dziedzinach — pisze na ten temat W. Okoń określone systemy wartości kształtują się w dziedzinie wychowania. Dzieje się to bądź spontanicznie pod wpływem narastającego doświadczenia, bądź pod wpływem akcji uświadamiającej, której celem jest upowszechnianie określonego systemu wartości”ss. Praca I. Altszuier jest według opinii W. Okonia „przykładem ingerencji pracownika naukowego w systemy wartości reprezentowane przez naszych nauczycieli, a dotyczące ocen szkolnych”.