white robot near brown wall

Końcowa promocja

W czerwcu 1953 r. badania przebiegu i wyników egzaminów promocyjnych i końcowych w szkołach ogólnokształcących przeprowadziła z inicjatywy Ministerstwa Oświaty ekipa pracowników Instytutu Pedagogiki pod kierunkiem W. Okonia. Badaniom tym wytknięto następujące celne stwierdzenie stopnia’opanowania przez uczniów wiadomości, umiejętności i nawyków przewidzianych przez program oraz stopnia przygotowania ich do dalszej nauki; ustalenie, jakie trudności w realizacji nastręczają dotychczasowe programy nauczania; stwierdzenie, czy zastosowany w r. 1953 system egzaminacyjny oraz metody egzaminowania są słuszne. Badaniami objęto język polski i matematykę w kl. VI i VII. Ostatnie badania wyników nauczania zostały przeprowadzone w 1960 roku. Dotyczyły one wyników nauczania z języka polskiego i matematyki w klasach IV i VII. Cele tych badań zostały sformułowane w. sposób następujący: „Celem badań wyników nauczania jest pomoc w ustalaniu środków dla podniesienia wyników nauczania w szkołach podstawowych, a w szczególności: stwierdzenie stopnia przyswojenia przez uczniów materiału programowego z zakresu języka polskiego i matematyki; zebranie materiałów dla ustalenia typowych braków i błędów W wiedzy uczniów; zebranie materiałów pozwalających wstępnie wykazać współzależność między wynikami nauczania a warunkami pracy szkoły, przygotowaniem nauczycieli itp.” Badania te, jak z powyższego wynika, zmierzały do wykazania stanu wyników nauczania oraz podstawowych osiągnięć i typowych braków w zakresie języka polskiego i matematyki. Przedstawione powyżej wyniki pochodzą z badań przeprowadzonych w toku pracy szkolnej bądź bezpośrednio po jej Ukończeniu.