woman in black top using Surface laptop

Godziny pracy

Autorzy wypowiadają się również za wprowadzeniem do planu naliczania godzin pracy, które w zależności od potrzeb mogą być wykorzystane na podstawie decyzji kierownika szkoły lub opiekuna klasy do organizowania działalności- uczniów w mniejszych zespołach w zakresie prac społecznych, technicznych, kulturalno-artystycznych. Ten ostatni rodzaj zajęć dydaktycznych występuje w dotychczasowym planie nauczania w postaci prac pozalekcyjnych. W koncepcji B. Suchodolskiego urasta on do rangi podstawowego składnika procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły. Zajęcia tego typu pozwalają na realizację postulatu zbliżenia szkoły do życia i pracy środowiska oraz umożliwiają wykorzystanie przez szkołę nowoczesnych form i środków kształcenia, takich jak zakłady pracy, instytucje społeczne, muzea i wystawy, teatr, radio, telewizja, magnetofon itp. (s. 45). Z proponowanych zmian dotyczących planu nauczania wynikają ważne konsekwencje dla organizacji procesu nauczania i wychowania w szkole. Następuje tu znaczne rozszerzenie zakresu działalności ucz- * niów, włączenie prac społecznych do systemu działalności dydaktyczno- wychowawczej szkoły, powiązanie z tym. działem pracy poczynań samorządu uczniowskiego i organizacji uczniowskich, podniesienie rangi zajęć pozalekcyjnych, przedłużanie czasu opieki sprawowanej przez szkołę nad uczniami, a równocześnie odciążenie ich od nadmiaru tradycyjnych prac domowych. ,