person taking picture of the foods

ZWIĄZEK BADAŃ PEDAGOGICZNYCH Z POTRZEBAMI PRAKTYKI SZKOLNEJ

Realizacja wielkich zadań, jakie stanęły przed pedagogiką w wyniku dokonanej rewolucji, nie mogła być podjęta w pierwszych latach nowej rzeczywistości społecznej ż przyczyn zasadniczych — nie posiadali odpowiedniego przygotowania do jej podjęcia ani pracownicy naukowi, i 57 Z. Krzyś iztoszek, iS. Postek, Realizacja nowoczesnej koncepcji 8-letniej szkoły podstawowej w szkole na wsi, „Kwartalnik Pedagogiczny”, 1963, nr 3. ani nauczyciel ewpraktycy. I jedni, i drudzy zdobywali wykształcenie w okresie międzywojennym oparte na pedagogice idealistycznej,, która w nowych warunkach. społecznych okazała się nie tylko nieprzydatna, ale wręcz utrudniała zrozumienie nowych potrzeb i nowych zadań nauki i praktyki pedagogicznej. Oceny tej sytuacji dokonał B. Suchodolski w rozprawie pt. Pedagogika i psychologia przedstawiającej rozwój pedagogiki i psychologii w pierwszym dziesięcioleciu Polski Ludowej. „To ideologiczne dziedzictwo okresu międzywojennego — pisze na ten temat B. Suchodolski — ciążyło na pracownikach nauki w pierwszych latach niepodległości, a całkowity brak wykształcenia marksistowskiego nie pozwalał im poprawnie ujmować jakościowo nowych zadań pedagogiki i psychologii, a nawet w wielu przypadkach — zadań tych w ogóle dostrzegać” .