macro photography of black circuit board

Godne są uwagi zestawienia bibliograficzne na takie tematy:

Kształcenie politechniczne w szkolnictwie polskim (wybór prac za lata 1958—1961, „Ruch Ped.”, 1962, nr 4) i zagadnienie kształcenia politechnicznego w szkole podstawowej („Konferencje Rejonowe”, 1959, nr 5); b) problemy pracy, techniki i kształcenia politechnicznego (najważniejsze i dostępne pozycje bibliograficzne w języku polskim, „Ruch Ped.”, 1960, kształcenie myślenia uczniów w procesie nauczania (książki i artykuły za lata 1955—1959, „Ruch Ped.”, 1960, nr 2); d) reforma szkoły średniej ogólnokształcącej w Polsce i za granicą (niektóre książki i artykuły autorów polskich z lat 1960—1964, uwzględniono dyskusję prowadzoną w ZSRR, „Ruch Ped.”, 1964, nr 3); e) planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w szkole podstawowej (wybór powojennych prac polskich, „Klasy Łączone”, 1960, nr 4) przygotowanie uczniów do życia społecznego, współpraca szkoły i nauczycieli ze środowiskiem (wybór prąc w języku polskim za lata 1945—1951, „Ruch Ped.”, 1962, nr 3); g) harcerstwo (bibliografia literatury harcerskiej za lata 1957—1963, „Nowa Szkoła”, 1963, nr 11) i inne. Wiele publikuje się obecnie zestawień bibliograficznych pedagogicznej literatury zagranicznej. Część z nich została już wymieniona wyżej. Najwięcej informacji bibliograficznych dotyczących zagadnień pedagogicznych w ZSRR publikuje W. Dąbrowska, pracownik Instytutu Pedagogiki, która opracowała m. in. następujące pozycje: Bibliografia zawartości czasopisma „Izwiestija Akadiemii Piedagogiczeskich Nauk RSFRR” za okres 1945—1952 w „Roczniku Instytutu Pedagogiki”, t. 1 (r. 1955) i za okres 1953—1956 w tomie III „Rocznika Instytutu Pedagogiki” (1958); Reforma szkolna w Związku Radzieckim. Wybór prac opublikowanych w latach 1958—1961, „Ruch Ped.”, 1961, nr 6; Kształcenie myślenia uczniów w procesie nauczania. Wybrane artykuły autorów radzieckich z lat 1945—1959 w systematycznym układzie, „Ruch Ped.”, 1960, nr 2; Radziecka literatura pedagogiczna w przekładach polskich. Druki zwarte z lat 1948—1961. Wybrane pozycje, „Nowa Szkoła”, 1961, nr 11; Kształcenie politechniczne w Związku Radzieckim. Ważniejsze prace (książki, artykuły) opublikowane w latach 1045—1960, „Ruch Ped.”, 1960, nr 5.