turned on gray laptop computer

Telewizja w szkole

Jedną z prac poświęconych tym problemom jest książka E. Fleminga pt. Przeźrocza, film, telewizja w szkole (Warszawa 1961). Autor omawia w tej pracy funkcję dydaktyczną obrazów ekranowych oraz wskazuje możliwości zastosowania tego środka w nauczaniu poszczególnych przedmiotów. Obrazy ekranowe mogą, zdaniem autora, spełniać wielorakie funkcje dydaktyczne w procesie nauczania: ułatwiają zbliżenie do ucznia otaczającej rzeczywistości, rozwijają spostrzegawczość i zainteresowanie ucznia, kształcą wyobraźnię i myślenie, rozwijają poczucie piękna. Obrazy w procesie nauczania mogą być wykorzystane do różnych celów: jako główne źródło poznania, jako uzupełnienie obserwacji otaczającej rzeczywistości, jako. materiał do przeprowadzenia różnego rodzaju ćwiczeń oraz jako środek utrwalenia i sprawdzenia nabytych wiadomości. Problematyce odbioru filmu przez dzieci w wieku od 7 do 14 lat poświęcona jest praca J. Koblewskiej-Wróblowej. Praca opiera się na materiałach badawczych zebranych w czasie II Międzynarodowego Konkursu Filmów Rozrywkowych dla Dzieci, który odbył się w Warszawie w czasie od 1 lutego do czerwca 1957 r. Autorka w swej pracy szuka odpowiedzi na pytanie: jaki powinien być film dla dzieci. Opierając się na bogatym materiale empirycznym oraz odwołując się do literatury przedmiotu autorka omawia w sposób szczegółowy prpblemy rozumienia filmu przez dzieci oraz charakteryzuje reakcje uczuciowe i zachowanie się dzieci w czasie wyświetlania filmów. Wnioski, do których autorka dochodzi w swej pracy, posiadają duże znaczenie praktyczne zarówno dla twórczości filmów dziecięcych, jak i dla nauczycieli.