Close-up Photography of Smartphone Icons

Środki audiowizualne w nauczaniu

Osiągnięcia i zdobycze nowoczesnej techniki obejmują również w swe władanie dziedzinę oświaty. W nowych warunkach rozwoju technicznego słowo drukowane zaczyna tracić swą dominującą rolę w upowszechnianiu nauki, oświaty i kultury. Tę funkcję słowa w dobie dzisiejszej zaczynają przyjmować takie środki, jak przezrocza, film i telewizja. Wymienione środki audiowizualne znalazły również zastosowanie w działal- . r.ości współczesnej szkoły, wpływając na zmianę metod nauczania i wychowania. Przezrocza, film i telewizja zna’jdują szerokie zastosowanie w pracy szkolnej na całym świecie. Duże znaczenie przypisuje się im w ZSRR, Japonii, we Włoszech, w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej. Wśród pedagogów panuje dość powszechne przekonanie oparte na badaniach eksperymentalnych, że przy pomocy tych środków możemy realizować następujące cele dydaktyczne: doprowadzić do ściślejszego związku nauki szkolnej z życiem, powiązać teorię z praktyką, zaktywizować proces nauczania. Na temat funkcji dydaktycznej i wychowawczej filmu i telewizji w wielu krajach prowadzone są szerokie badania. Od kilku lat podjęto również nad tymi zagadnieniami prace badawcze w Polsce.