Wybory lektur

W rozdziale ostatnim mówi o odradzaniu się zainteresowań badaniami czytelnictwa, co ma również duże znaczenie praktyczne: może się przyczynić do właściwego doboru lektury w szkole współczesnej. Uwaga A. Przecławskiej w jej pracy (Książka w życiu młodzieży ivspółczesnej, Warszawa 1962) koncentruje się wokół dwóch podstawowych zagadnień związanych z czytelnictwem młodzieży. Autorka bada rolę książki w kształtowaniu zainteresowań młodzieży oraz rolę książki w kształtowaniu postawy moralnej młodzieży. Mówiąc o zainteresowaniach autorka stwierdza, że książka rzadko jest ich źródłem. Często wprawdzie — zdaniem autorki — „spotykamy ludzi, którzy lubią czytać książki, ale książka spełnia tu rolę elementu towarzyszącego”. „Każda książka — pisze A. Przecławska — przekazuje pewne określone treści  i rodzaj’ tych treści jest przyczyną skupiającą wokół niej zainteresowania. Stąd można wyciągnąć wniosek, że czytelnictwo książek jest także jednym ze sposobów realizowania zainteresowań i z tej racji powinno być i w tych kategoriach rozpatrywane” (s. 90 i 91). Na temat kształtowania przez książkę postawy moralnej młodzieży autorka mówi, że zebrany w toku badań materiał wykazuje różny stopień uwrażliwienia młodzieży na problemy zaiwarte w literaturze. „Uwrażliwienie to — zdaniem A. Przecławskiej — polega nie tylko na podatności czy uleganiu treściom przekazywanym przez książkę, ile na głębszym przeżyciu czytelniczym, w którym badani nie tracąc samodzielności własnego sądu wzbogacali go wartościami wydobytymi z literatury (s. 136).