closeup photo of black and red keyboard

Literatura i czytelnictwo

Bogatą treść dotyczącą problemu czytelnictwa dzieci i młodzieży zawiera książka T. Parnowskiego89. Autor analizuje literaturę i czytelnictwo z różnych punktów widzenia oraz omawia czynniki ułatwiające i hamujące rozwój czytelnictwa w dzisiejszej naszej rzeczywistości społecznej. Jeden z rozdziałów swej pracy poświęca rozważaniom na temat badań nad czytelnictwem. Próbując określić zasadnicze właściwości literatury dziecięcej autor akcentuje jej charakter klasowy i historyczny oraz ścisłe jej powiązanie ze zmiennością myśli pedagogicznej i ulegającymi zmianie upodobaniami literackimi. Zwraca przy tym uwagę, że polska literatura dziecięca i młodzieżowa miała stać się „źródłem wiedzy historii narodu, podnietą patriotycznych uczuć, przysposobieniem obywatelskim do wydajnego życia w danej epoce” (s. 23). Autor przeprowadza również w swej pracy konfrontację zainteresowań czytelniczych naszej młodzieży z zainteresowaniami młodzieży innych krajów (Francja, Niemcy) i na tej podstawie dochodzi do Wniosku, że nie można mówić o jednolitych w tej dziedzinie zainteresowaniach upodobaniach. W rozdziale III zatytułowanym Problem oddziaływania przez książkę i podstawowe założenia badawcze tego procesu autor ukazuje drogę książki od twórcy do czytelnika, stwierdzając, że oddziaływanie książki jest procesem psychicznym i pedagogicznym, uwarunkowanym złożonymi sytuacjami społecznymi.