person holding black phone

Artykuł problemów szkolnych

Brak miejsca nie pozwala na wyczerpujące omówienie w niniejszym artykule problemów pedagogicznych dotyczących szkoły podstawowej, które w minionym okresie nie zostały uwzględnione w badaniach. Pozwolimy sobie tylko je wymienić. Otóż do spraw pilnych, którymi pedagogika powinna się zająć, należy, bez wątpienia, problem dojrzałości szkolnej. Na potrzebę tę wskazują przeprowadzone na ten temat badania i zdobyte doświadczenia innych krajów. Drugie zagadnienie, nad którym powinny być jak najpilniej podjęte badania, to czas wolny ucznia i związany z tym problem prac pozalekcyjnych i pozaszkolnych. Nie podjęto dotychczas na szerszą skalę badań nad treścią nauczania. A jest to chyba centralne zagadnienie współczesnej dydaktyki. Szeroka opinia nauczy- cieli-praktyków domaga się również rozszerzenia badań nad problematyką wychowawczą. W zakończeniu pragnę zaznaczyć, że ramy niniejszego artykułu nie pozwoliły na wyczerpujące omówienie wysuniętego tematu. Z konieczności ograniczyłem się do wskazania jedynie głównych kierunków badań dotyczących problemów pedagogicznych szkoły podstawowej. Nie zamierzałem również przedstawić wykazu bibliograficznego związanego z omawianą problematyką badawczą. Pewne zagadnienia dotyczące szkoły podstawowej celowo pominąłem w iswyoh rozważaniach (kształcenie politechniczne, wychowanie estetyczne) z uwagi na to, że są one przedmiotem wywodów innych autorów tej książki.