person using black iPad

Struktura i treść

Ciekawą pozycją w dorobku naukowym dwudziestolecia jest wymieniana praca zespołowa pod kierunkiem B. Suchodolskiego Szkoła podstawowa w społeczeństwie socjalistycznym. Studium to stanowi syntezę dotychczasowych badań i dociekań nad strukturą i treścią szkoły podstawowej — jest próbą przedstawiającą koncepcję szkoły podstawowej dostosowaną do współczesnych warunków społecznych w Polsce Ludowej. przedstawionego przeglądu badań pedagogicznych wynika, że dotyczyły one ważnych i istotnych problemów wychowania i nauczania w szkole podstawowej oraz uwzględniały aktualne potrzeby praktyki szkolnej wynikające z nowych zadań tej szkoły. Wyniki tych badań przyczyniły się, niewątpliwie, do wzbogacenia i rozwoju zarówno teorii, jak i praktyki pedagogicznej.
Na tle tego przeglądu rodzi się pytanie, czy wszystkie ważne z punktu widzenia potrzeb szkoły podstawowej problemy dydaktyczne i wychowawcze znalazły się w polu widzenia teortyków i badaczy? Próbując odpowiedzieć na powyższe pytanie, należy zdawać sobie sprawę z tego, że procesy wychowania i nauczania należą do problemów bardzo złożonych i uwarunkowanych wieloma czynnikami. Przeprowadzenie badań nad tymi zagadnieniami wymaga licznego zastępu pracowników naukowych i wielu lat wytężonej pracy. I tym chyba można usprawiedliwić fakt, że nie wszystko w tej dziedzinie zostało zrobione w ciągu minionego dwudziestolecia.