Plasma Ball Illustration

Nowość w literaturze

Pierwsza część pracy stanowi dla siebie zwartą całość, jest czymś nowym w naszej literaturze. Analiza poglądów dotychczasowych na ten problem przeprowadzona przez autorkę jest bardzo pouczająca. Świadczy o dużej skrupulatności, oczytaniu w zagadnieniu, i chociaż w przeglądzie tym są luki (brak np. poważnych pozycji literatury anglosaskiej, a te, które się cytuje, nie zostały dobrane trafnie — R. Rusk), to jednak daje on nam dość jasny obraz poglądów na zagadnienie, przy czym uderza nas fakt, że ogromna większość stanowisk różnych autorów oparta jest na intuicji, a nie na badaniach. Z poglądami tymi nie można nawet polemizować, można je przyjąć lub odrzucić, zależnie od osobistego upodobania; przekonywające mogą być tylko badania i eksperymentalne podejście do problemu. Z polskich badań autorka analizuje stanowiska dwóch autorów, pomija całkowicie badawczą pracę S. Racinowskiego, reszta to niestety poglądy „intuicyjne”. Przegląd poglądów czy raczej punktów widzenia na ten problem prowadzi do nieodpartego wniosku: polskich badań w tej dziedzinie jest tak mało, że nie ma z czego wysnuwać wniosków. I dlatego może autorka przystępując do organizacji wielostronnych badań nad tym zagadnieniem postawiła sobie ograniczone wymagania i starała się odpowiedzieć właściwie na dwa tylko pytania: 1. Jak w obecnych warunkach szkolnych ocena spełnia swą funkcję dydaktyczną, a pośrednio wychowawczą i społeczną? i 2. Od jakich warunków zależy spełnianie przez ocenę jej funkcji dydaktycznych.