a woman with dreadlocks sitting in front of a laptop computer

Szkoły wiejskie

Autor w tym zakresie wysuwa następujące postulaty: podniesienie kwalifikacji nauczycieli szkoły wiejskiej, wprowadzenie do programu nauczania problemów dotyczących życia i pracy na wsi, szersze uwzględnienie w szkole wiejskiej elementów kształcenia politechnicznego, współdziałanie szkoły i środowiska w realizacji celów i zadań szkoły wiejskiej. Trzecia grupa.prac poświęconych problemom wychowawczym przedstawia próby rozwiązań praktycznych. Należy tu wymienić przede wszystkim prace doświadczalne wykonane w ramach Zakładu Wychowania Instytutu Pedagogiki. Do prac tego typu należy praca zbiorowa pod redakcją A. Lewina pt. Dziecko w zespole (Warszawa 1960). M. Pelcowa w swej pracy wchodzącej do wymienionego zbioru analizuje problem korygowania niewłaściwej pozycji dziecka w zespole klasowym. J. Onufrowicz rozpatruje współdziałanie uczniów kl. III w pracy wychowawczej, H. Barankiewicz charakteryzuje trudności wychowawcze Uczniów kl. V i metody ich przezwyciężania. Wymienione prace opierają się na materiale zebranym w ciągu kilkuletnich badań. Wychowanie w kolektywie stanowi podstawę i punkt wyjścia dla podjętych dociekań i rozważań. Ód strony metodologicznej prace zmierzały do zweryfikowania teorii wychowania w kolektywie; ze stanowiska praktycznego stanowią one przyczynki do metodyki wychowania. Podobnym problemom jest poświęcona praca zbiorowa pod red. A. Lewina na temat: Wychowawca gromadzi materiały o Klasie. Praca opiera się na materiałach, które zbiera Pracownia Wychowania Szkolnego Instytutu Pedagogiki w toku prowadzonych badań nad zagadnieniami wychowawczymi.