Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Może być błędem

W książce Nowackiego czytamy tym w następującym sformułowaniu; „Byłoby błędem, gdybyśmy usiłowali sprowadzić /Zagadiiienie kształcenia politechnicznego do sprawy połączenia nauczania z# pracą produkcyjną. Kształcenie politechniczne jest to szeroki proces rozwijania znajomości podstaw produkcji, gospodarki narodowej, rozwijania umiejętności praktyczno-produkcyjnych, myślenia technicznego i musi ono zawierać jako trwały i konieczny element uczestnictwo młodzieży w działalności produkcyjnej (s. 48).
W drugiej części rozprawy przedstawia autor dorobek socjalistycznej szkoły pracy jako instytucji o najlepiej opracowanych pód względem dydaktycznym i organizacyjnym formach wychowania przez pracę. W ostatniej, trzeciej części swego studium autor analizuje i wyjaśnia związek wychowania przez pracę z wychowaniem moralno-społecznym, umysłowym, fizycznym i estetycznym.
Wymieniona rozprawa może przyczynić się do pogłębienia stosunku nauczycieli-praktyków do problemu wychowania przez pracę, może również pobudzić teoretyków do dalszych w ■ tym zakresie dociekań
badań. ,