a group of people standing next to each other

Nowe metody pracy

W realizacji ustalonych celów i zadań działalności wychowawczej szkoła wypracowała określone formy i metody pracy wychowawczej. Jako najważniejsze spośród nich należy wymienić: zwrócenie uwagi w działalności wychowawczej szkoły na sprawy opiekuńczo-wychowawcze zastosowanie kolegialnego stylu zarządzania sprawami szkoły; aktywizacja rady pedagogicznej. Zakład Teorii Wychowania działający w ramach Katedry Pedagogiki Ogólnej Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego podjął badania nad zagadnieniem wychowania socjalistycznego stosunku do pracy. Przez podjęte badanię Zakład zmierza do opracowania podstaw takiego systemu wychowawczego, ,,w którym praca stanowiłaby zasadniczy czynnik wychowania”. Wyniki dociekań i badań Zakładu w wymienionym zakresie przedstawia rozprawa W. Szczerby pt. O wychowaniu przez pracę. W pierwszej części tej rozprawy autor analizuje pojęcie pracy oraz jej rolę w rozwoju osobowości ludzkiej i społeczeństwa. Stara się przedstawić ją jako czynnik wszechstronnego rozwoju człowieka. W dalszej części swych rozważań poddaje ocenie z tego punktu widzenia różne kierunki myśli pedagogicznej. W ostatniej części swej książki próbuje przedstawić program wychowania w szkole socjalistycznej. Książka W. Szczerby zwraca uwagę na istotny składnik wychowania socjalistycznego, wskazuje możliwości rozwiązania tego zagadnienia w praktyce może pobudzić czytelnika do refleksji i poszukiwania własnych w tym zakresie rozwiązań. Wychowanie przez pracę stanowi również przedmiot badań i dociekań T. Nowackiego w publikacji pod takim właśnie tytułem (Warszawa 1964).