a group of people standing next to each other

Mówiąc o badaniach eksperymentalnych nie sposób pominąć działalności szkół eksperymentalnych

Działalność ta z roku na rok ma coraz szerszy zasięg i obejmuje obecnie kilkadziesiąt szkół oraz kilka przedszkoli, domów dziecka i innych zakładów wychowawczych. Mimo dość dużego zróżnicowania można wśród nich wyróżnić cztery rodzaje eksperymentów: ustrojowe, programowe, metodyczne i organizacyjne. Eksperymenty ustrojowe polegają na poszukiwaniu nowych rozwiązań ustrojowych w systemie oświatowym, jak też i nowych koncepcji programowych. Przykładem poszukiwania nowych rozwiązań ustrojowych może być eksperyment zainicjowany obecnie przez B. Suchodolskiego, mający na celu rozwiązanie problemu furkacji i przysposobienia zawodowego uczniów liceum ogólnokształcącego. Eksperymenty programowe wiążą się z poszukiwaniem nowych koncepcji programowych. Wśród bardzo licznych eksperymentów programowych na plan pierwszy wysuwają się te, które dotyczą doboru treści kształcenia politechnicznego. Eksperyment metodyczny dotyczy wprowadzania do szkół nowych metod i środków. Tu można zaliczyć eksperyment podjęty przez kilka szkół ogólnokształcących i zawodowych, mający na celu wyraźne zmniejszenie drugoroczności, dalej eksperymenty w zakresie nauczania problemowego i pracy grupowej uczniów na różnych szczeblach szkoły i w zakresie różnych grup przedmiotów, eksperymenty nad zastosowaniem nowych środków audiowizualnych w nauczaniu i wychowaniu, jak również nad realizacją nauczania programowanego. Do eksperymentów o charakterze organizacyjnym zaliczyć należy próby wprowadzenia do szkoły nowego systemu wychowawczego, opartego na lepszej organizacji pracy wychowawczej szkoły i na większej aktywności samej młodzieży oraz w zakresie stosowania grup wyrównawczych w klasie pierwszej i wyższych w celu zapewnienia dzieciom równego startu.