Assorted-color Laser Lights

Liczba szkół eksperymentalnych pierwszego rodzaju jest trudna do ustalenia

Ponadto nie wszystkie zasługiwały na tę nazwę, gdyż w niektórych przypadkach prowadzone w nich prace nie miały charakteru ściśle eksperymentalnego, np. nie zawierały momentu ilościowej weryfikacji hipotez, nie były prowadzone zgodnie z obowiązującymi w eksperymencie naturalnym lub laboratoryjnym zasadami metodologicznymi (kanon jedynej różnicy, jedynego podobieństwa, zmian towarzyszących) itp. Wydaje się, że mówiąc o tych eksperymentach szkolnych, które zostały zainicjowane przez nauczycieli i których założenia opisywano w ostatnich latach na łamach książek i czasopism pedagogicznych, należałoby tutaj przede wszystkim wymienić: szkoły, które realizowały eksperyment politechniczny (Liceum Ogólnokształcące w Skarżysku-Kamiennej, Liceum im. T. Rejtana w Warszawie, Liceum im. S. Staszica w Lublinie, Studium Nauczycielskie w Toruniu, Szkoła Podstawowa nr 87 w Warszawie oraz ponad dwadzieścia szkół ogólnokształcących w województwie zielonogórskim); szkoły, w których prowadzono badania nad zmodyfikowanym układem treści programowych (propedeutyka filozofii w szkołach ogólnokształcących województwa katowickiego);
szkoły, w których poszukiwano lepszych od dotychczasowych metod nauczania (Szkoła Podstawowa w Wielbarku, w której prowadzi się do dzisiaj udany eksperyment w zakresie problemowego nauczania w grupach na lekcjach języka polskiego, dość liczne szkoły realizujące założenia opracowanej przez M. Grzegorzewską metody „ośrodków pracy”, Szkoła Podstawowa nr 71 we Wrocławiu, Liceum im. H. Sienkiewicza w Częstochowie i wiele innych); szkoły, w których skupiano uwagę na modyfikacji dotychczasowych form organizacyjnych nauczania i wychowania (Szkoła Podstawowa nr 101 w Łodzi, Szkoła Podstawowa nr 10 w Świdnicy, Szkoła Podstawowa w Radzanowie, pow. Mława, i inne).