Rozwinęło się naukowe czasopiśmiennictwo pedagogiczne

Po latach posługiwania się tłumaczonymi podręcznikami pedagogiki dorobiono się podręcznika własnego, którego pierwsze wydanie rozeszło się w 30 000 egz., a poprawione i zmienione wydanie drugie zostało całkowicie rozsprzedane w ciągu kilku tygodni. Po raz pierwszy w swych dziejach pedagogika polska przekroczyła granice kraju, zyskując za granicą licznych czytelników; w tłumaczeniu na język rosyjski i na różne języki zachodnioeuropejskie ukazało się wiele prac polskich pedagogów zarówno większych rozpraw, jak i książek budzących zainteresowanie i uznanie. Wzrosła bardzo znacznie rola polskich pedagogów w międzynarodowych organizacjach naukowych i oświatowych. Równocześnie w tymże okresie znaczenie pedagogiki dla pracy oświatowo-wychowawczej stało się większe niż kiedykolwiek dawniej. Pojawiły się liczne wydawnictwa zespołowe i indywidualne, dzięki którym kształcenie i dokształcanie nauczycieli zyskało solidne podstawy. Gdy jeszcze przed kilku laty dokonanie zestawu lektury pedagogicznej nastręczało wielkie trudności, dziś w niektórych tylko zakresach występują luki bardziej rażące. Setki kursów i konferencji było i jest obsługiwanych systematycznie przez pracowników^ naukowych w dziedzinie pedagogiki- Zakłady kształcenia nauczycieli uzyskują po raz pierwszy w ich historii podręczniki dla uczniów. Liczne wydawnictwa seryjne i indywidualni znajdują się w fazie przygotowania. Ukazały się od dawna oczekiwane i tak ważne S. Wołoszyna Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, a obszerny wybór źródeł z tego zakresu ukaże się niebawem. Jak wynika z tej charakterystyki, rozwój nauk pedagogicznych w Polsce był w latach ostatnich znacznie bardziej intensywny niż poprzednio. Badaniami objęto znacznie szerszy niż kiedykolwiek dawniej teren, osiągnięto wartościowe wyniki zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Można więc powiedzieć posługując się językiem stosowanym w naukach technicznych i w przemyśle iż rozwój pedagogiki osiągnął dziś poziom pozwalający na podjęcie dość szerokiej i różnorodnej akcji wdrażania w praktykę wyników naukowych.