woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

Rozwinęło się naukowe czasopiśmiennictwo pedagogiczne

Po latach posługiwania się tłumaczonymi podręcznikami pedagogiki dorobiono się podręcznika własnego, którego pierwsze wydanie rozeszło się w 30 000 egz., a poprawione i zmienione wydanie drugie zostało całkowicie rozsprzedane w ciągu kilku tygodni. Po raz pierwszy w swych dziejach pedagogika polska przekroczyła granice kraju, zyskując za granicą licznych czytelników; w tłumaczeniu na język rosyjski i na różne języki zachodnioeuropejskie ukazało się wiele prac polskich pedagogów zarówno większych rozpraw, jak i książek budzących zainteresowanie i uznanie. Wzrosła bardzo znacznie rola polskich pedagogów w międzynarodowych organizacjach naukowych i oświatowych. Równocześnie w tymże okresie znaczenie pedagogiki dla pracy oświatowo-wychowawczej stało się większe niż kiedykolwiek dawniej. Pojawiły się liczne wydawnictwa zespołowe i indywidualne, dzięki którym kształcenie i dokształcanie nauczycieli zyskało solidne podstawy. Gdy jeszcze przed kilku laty dokonanie zestawu lektury pedagogicznej nastręczało wielkie trudności, dziś w niektórych tylko zakresach występują luki bardziej rażące. Setki kursów i konferencji było i jest obsługiwanych systematycznie przez pracowników^ naukowych w dziedzinie pedagogiki- Zakłady kształcenia nauczycieli uzyskują po raz pierwszy w ich historii podręczniki dla uczniów. Liczne wydawnictwa seryjne i indywidualni znajdują się w fazie przygotowania. Ukazały się od dawna oczekiwane i tak ważne S. Wołoszyna Dzieje wychowania i myśli pedagogicznej w zarysie, a obszerny wybór źródeł z tego zakresu ukaże się niebawem. Jak wynika z tej charakterystyki, rozwój nauk pedagogicznych w Polsce był w latach ostatnich znacznie bardziej intensywny niż poprzednio. Badaniami objęto znacznie szerszy niż kiedykolwiek dawniej teren, osiągnięto wartościowe wyniki zarówno w zakresie teoretycznym, jak i praktycznym. Można więc powiedzieć posługując się językiem stosowanym w naukach technicznych i w przemyśle iż rozwój pedagogiki osiągnął dziś poziom pozwalający na podjęcie dość szerokiej i różnorodnej akcji wdrażania w praktykę wyników naukowych.