people doing office works

Ścisły związek nauki

Na podstawie przeprowadzonych badań autor dochodzi do następujących dalszych stwierdzeń: że zachodzi ścisły związek nauki czytania i pisania z całością procesu nauczania, że prawidłowo zorganizowana nauka czytania i pisania rozwija mowę i myślenie dziecka. Inne wnioski- autora wyprowadzone z analizy żebranego materiału zawierają wskazania zmierzające do udoskonalenia metod nauczania w klasie I. Problematyka tej pracy oraz sposób jej przedstawienia dostarczają wiele materiału do przemyśleń zarówno praktykom, jak pedagogom teoretykom, interesującym się procesem nauki czytania i pisania. Badaniami objęto również problemy dotyczące organizacji procesu dydaktycznego w klasach niższych. Wyniki przeprowadzonych na ten temat dociekań przedstawia praca zbiorowa pod redakcją K. Lecha 3i>. Stanowi ona dorobek Zakładu Kształcenia Ogólnego Instytutu Pedagogiki, który prowadzi badania nad systemem aktywizacji myślenia uczniów przez łączenie teorii z praktyką w nauczaniu. We wstępie redaktor zbioru wysuwa postulat dobrej organizacji pracy w szkole oraz ustala i analizuje ogólne jej zasady. Autorzy zamieszczonych w zbiorze rozpraw przedstawiają analityczny opis tej organizacji pracy w nauczaniu konkretnych przedmiotów i określonych klas. W badaniach opierano się na bogatym materiale empirycznym zebranym w postaci protokołów z lekcji, zeszytów przedmiotowych, wypracowań i innych dokumentów pracy uczniów.