purple and white light digital wallpaper

Pedagogika psychologiczna

Pedagogika psychologiczna podejmuje zagadnienia pedagogiczne, lecz bada je za pomocą metod właściwych psychologii. Jest też reprezentowana głównie przez psychologów. Przy tej okazji należałoby stwierdzić, iż w Polsce podział na psychologów i pedagogów jest przestrzegany bardziej rygorystycznie niż na całym świecie, gdzie o wielu wybitnych uczonych trudno powiedzieć, że są tylko psychologami lub tylko pedagogami. Do takich np. należy w ZSRR niby psycholog Zankow, autor cennych prac dydaktycznych oraz inicjator wielu pedagogicznych eksperymentów, zaś w USA J. Bruner, autor jedynej amerykańskiej książki pedagogicznej (Process of Educalion), przetłumaczonej w ZSRR w 1962 roku i u nas w roku 1964. Do takich należy np. we Francji M. Debesse czy G. Mialaret, w Anglii E. A. Peel czy W. D. Wall. Przypomnijmy też, że w Polsce wybitnym przedstawicielem takiej symbiozy dwu dyscyplin w pracy naukowej jednej osoby był Jan Władysław Dawid. Z polskich współczesnych psychologów najszersze zainteresowania problemami pedagogicznymi, rozpatrywanymi ze stanowiska psychologa, reprezentuje prof. Stefan S z u m a n. Niezależnie od swego ogromnego dorobku w dziedzinie psychologii zdołał on w okresie powojennym wzbogacić polską literaturę pedagogiczną o dwa cenne działa, O sztuce i wychowaniu estetycznym (1962) oraz pracę na temat „aktywizowania i kształtowania uwagi dowolnej uczniów na lekcjach w sżkole” pt. O uwadze (1961). Pierwsze z wymienionych dzieł obejmuje szereg poprzednio ogłaszanych wartościowych rozpraw, jak np. O oglądaniu obrazów (1948),
O kunszcie i istocie poezji lirycznej (1948), Jak słuchać muzyki, Pochwała dyletantów (1947), O urodzie (1947). Można przypuszczać, iż te rozprawy o wychowaniu estetycznym i wpływie sztuki na człowieka przez długie lata stanowić będą cenną pomoc w pracy wychowawczej.