Plasma Ball Illustration

Podstawowe warunki

Badania poświęcone temu zagadnieniu zostały podjęte z inicjatywy Katedry Dydaktyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opierały się one na założeniu, że podstawowym warunkiem usprawniającym, proces dydaktyczny w szkole jest nauczanie problemowe. Przeprowadzone w tym zakresie badania potwierdziły słuszność wysuniętej hipotezy. Stwierdzono również na podstawie badań, że ważnym czynnikiem aktywizującym proces nauczania jest zespołowe pokonywanie trudności w toku rozwiązywania problemu. Badania poświęcone temu zagadnieniu zostały przeprowadzone przez W. Okonia (Problem samodzielności myślenia i działania, 1957), Cz. Kupisiewicza (O efektywności nauczania problemowego, 1960), I. Janiszewską i K. Kuligowską (O aktywizacji nauczania v) szkole podstawowej, 1960), J. Barteckiego i E. Chabiora (O nową organizację procesu nauczania, 1962). ~ Przedstawione w powyższych pracach wyniki badań wykazują, że podjęte przez naszych dydaktyków próby, polegające na sproblematyzo- waniu nauczania i wprowadzeniu organizacji procesu dydaktycznego opartej na zespołach uczniowskich, wyznaczają słuszny kierunek postępowania dydaktycznego, który gwarahtuje samodzielność myślenia uczniów i zapewnia- uzyskanie lepszych wyników w nauczaniu i wychowaniu.