person using black iPad

Aktywacja procesu

Do usprawnienia procesu nauczania przyczynić się może zastosowanie w pracy dydaktycznej naszych szkół środków audiowizualnych. Przeprowadzone w tej dziedzinie badania wykazały, że środki te przyczyniają się do aktywizacji procesu nauczania, doprowadzają do ściślejszego związku nauki szkolnej z życiem, ułatwiają powiązanie teorii z praktyką. W ostatnich latach podjęto badania dotyczące problemów nauczania Rozwój pedagogiki w PRL początkowego. Zainteresowania w tym zakresie skupiały się głównie wokół następujących zagadnień: nauki czytania, nauki pisania, początkowego nauczania matematyki oraz organizacji procesu dydaktycznego na tym poziomie nauki szkolnej. Wyniki badań z tej dziedziny znajdujemy w pracach J. Zborowskiego, T. Wróbla, A. Maćkowiaka, Z. Cydzik oraz w omówionej powyżej pracy zbiorowej pod redakcją K. Lecha. Rozprawy wymienionych autorów oparte na materiale empirycznym i bogatym doświadczeniu wielu praktyków dają nowe oświetlenia procesu nauczania w jego początkowym stadium, a tym samym stanowią poważną pomoc dla nauczycieli klas I—IV w ich trudnej pracy. Przedstawione w rozprawach wyniki badań mogą również pobudzić teoretyków, jak praktyków do refleksji i dalszych badań nad nauczaniem i wychowaniem w klasach początkowych.