person taking picture of the foods

Dokonanie analizy

Na materiale uzyskanym z obserwacji ciągłych dzieci 3-, 4- i 6-letnich prowadzonych przez członków zespołu badawczego (nie przez wychowawczynie) w różnych momentach dnia przedszkolnego dokonano analizy całokształtu warunków społecznych, wychowawczych i higienicznych jednego przedszkola. Równocześnie w tym samym przedszkolu wprowadzono tytułem eksperymentu dokumentację, która obok innej, wymaganej przez inspektorat oświaty i wydział zdrowia obowiązywała wychowawczynię, lekarza i higienistkę. Uczestnicy badań obserwowali funkcjonowanie tej dokumentacji jako narzędzia koordynacji i porozumienia między personelem pedagogicznym i lekarskim, doskonaląc ją w toku jej użytkowania. Celem stworzenia takiej dokumentacji było: 1. opracowanie operatywnej, a nie czasochłonnej (jeśli chodzi o zapis) metody poznawania warunków życiowych dziecka (mieszkanie, warunki materialne, kulturalne, zdrowotne), jego stan zdrowia, poziom rozwoju psychicznego, stanu nerwowego itp., 2. metod prowadzenia ewidencji spraw ważnych, które w pracy z liczną grupą dzieci łatwo umykają z pola widzenia, stworzenie* formy ułatwiającej nadzoilowi pedagogicznemu kontrolę wly- ników wychowania tak w odniesieniu do grupy, jak i poszczególnych dzieci. Podjęte badania objęły również problematykę zabezpieczenia — w granicach możliwości przedszkola—dobrych warunków startu dzieci w szkole.