people doing office works

Szkolna pedagogika

Na zakończenie tego przeglądu osiągnięć i poczynań w dziedzinie pedagogiki przedszkolnej warto wymienić te publikacje wydawane przez Instytut Pedagogiki, które adresowane bezpośrednio do praktyków i wydane z myślą o instruktażu stanowią podsumowanie oryginalnych własnych przemyśleń i doświadczeń autorów. Takimi publikacjami są: Większość pozycji z cyklu Praca w przedszkolu. Zeszyt II pt. W trosce zdrowie dziecka zawiera m. in. artykuły: prof. dr. J. Bogonowicza, J. Kuitzner (hartowanie), S. Witkowskiej (żywienie), W. Bromirskiego J. Jankowskiej (budownictwo przedszkoli). Zeszyt IV zawiera: Janiny Pizło-Ippoldowej Zabawy i ćwiczenia ruchowe w przedszkolu. Zeszyt V: Aleksandra Landego Higiena w przedszkolu (książka ta wyszła następnie jeszcze w dwóch wydaniach poza cyklem). W tym samym cyklu ukazała się też w zeszycie VI zbiorowa praca pt. Organizacja dnia w przedszkolu wielooddziałowyrń.
Ponadto wymienić należy pracę zbiorową: Materiałif do metodyki wychowania przedszkolnego; Marii Fiedler, Przedszkole na wsi; M. Cu- kierówny i M. Wieman, Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu . PROBLEMY DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BADANIACH PEDAGOGICZNYCH