Woman Using Vr Goggles Outdoors

Praca z książką

Z języka polskiego badano pisanie wypracowań, czytanie, znajomość ortografii i gramatyki. Czytanie badano tzw. metodą „pracy z książką”, która w pewnym stopniu przypomina metodę testów cichego czytania ze zrozumieniem. Poza sporadycznymi egzaminami ustnymi (historia kl. IV) przeważnie stosowano metodę prac pisemnych. Dla wszystkich szkół opracowano jednakowe tematy, a przy analizie wyników stosowano jednolite kryteria i normy ocen, wzorowane na kryteriach stosowanych w szkołach radzieckich .
W badaniach następnych (czerwiec 1951) uwzględniono większą ilość szkół, bo 200, a biologię zastąpiono fizyką. W kontroli wiadomości tego przedmiotu zastosowano nieco inną metodę, a mianowicie metodę „prac praktycznych”- Wyniki badań wiadomości zostały opublikowane w pracy zespołowej pod red. W. Okonia. Publikacja ta jest w pełnym tego słowa znaczeniu pracą zespołową, obok bowiem rozprawy redaktora znalazły się tam artykuły aż 14 osób, i to przeważnie początkujących pracowników nauki. Publikacja ta odegrała poważną rolę, większą w świecie nauczycielskim niż naukowym. Była ona pomocną nauczycielstwu w rozwiązywaniu przez nich problemów praktycznych, m. in. w opracowywaniu metodyk poszczególnych przedmiotów.