woman in white long sleeve shirt using black laptop computer

ZADANIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Szkoła powszechna, jaką odziedziczyliśmy po minionym ustroju społecznym, nie odpowiadała potrzebom państwa ludowego zakładającego zręby nowego ładu społecznego. Toteż jako jedno z najpilniejszych zadań stanęła przed młodym państwem sprawa reformy szkoły polskiej. Prace w tym kierunku rozpoczęły się natychmiast po odzyskaniu niepodległości. Podstawowe założenia reformy szkolnej ustalono na dwu zjazdach oświatowych: Ogólnopolskim Zjeździe Oświatowym, który się odbył w Łodzi w czerwcu 1945 r., i Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym zorganizowanym przez Związek Nauczycielstwa Polskiego w roku 1946. Przyjęto tu ogólne wytyczne w sprawie organizacji szkolnictwa oraz reformy treści nauczania. Przewodnią myślą dążeń wyrażonych na tych zjazdach było stworzenie takiego systemu oświatowego, który by usuwał dotychczasowe zaniedbania w dziedzinie oświaty, stwarzał warunki zapewniające przygotowanie kwalifikowanych kadr do różnych działów gospodarki narodowej oraz zapewniał ogółowi obywateli twórczy udział w życiu gospodarczym, społecznym i kulturalnym narodu, Wiele uwagi na zjazdach poświęcono szkole podstawowej, akcentując jej rolę i znaczenie w nowych warunkach społecznych.