a group of people standing next to each other

„Kalendarz Nauczycielski”

Bibliograficzny przegląd ruchu wydawniczego w zakresie nauk pedagogicznych w r. 1958, dokonany przez S. Wołoszyna. W poprzednich latach w kalendarzu tym opublikowano również w opracowaniu W. Czerniewskiego materiały bibliograficzne dotyczące tylko pewnych dziedzin pedagogiki. Wybór publikacji z zakresu psychologii i pedagogiki (bez metodyk nauczania) wydanych w latach 1945— 1954 zawierał „Kalendarz Nauczyciela-Związkowca” na rok szkolny 1955/56, wybór zaś publikacji z dydaktyki ogólnej i szczegółowej wydanych w latach 1955-—1957 „Kalendarz. Nauczycielski”, 1958/59. Obszerny wybór druków zwartych z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej, wydanych w latach 1945—1954, znajdował czytelnik w książce W. Czerniewskiego Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918— 1954 (1963). Jeśli weźmiemy ponadto pod uwagę, że bibliografia dydaktyki szkoły wyższej znalazła swoje wyczerpujące ujęcie w opracowanych przez J. Czerniego obszernych Materiałach do bibliografii dydaktyki szkoły wyższej w Polsce za lata 1944—1960 (1961), możemy stwierdzić, że bibliografią z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej została objęta większość naszej powojennej produkcji wydawniczej z tego zakresu w formie druków zwartych, zwłaszcza za pierwsze dziesięciolecie. Nie można tego powiedzieć o innych dziedzinach pedagogiki. W zakresie dydaktyki próbowano również wypełnić niektóre luki w bibliografii okresu międzywojennego. W roku 1963 ukazała się pod redakcją W. Szyszkowskiego starannie opracowana przez Z. Jagodę,. J. Jarowieckiego i Z. Urygę Bibliografia metodyki nauczania języka polskiego (1918—1939) obejmująca zarówno druki zwarte, jak i artykuły. W publikacji pt. Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918—1954 znalazł się obszerny, choć niekompletny, materiał informacyjny o charakterze bibliograficznym o drukach zwartych i artykułach z zakresu dydaktyki ogólnej i szczegółowej, opublikowanych w okresie międzywojennym.