person taking picture of the foods

Materiały do druku kilkutomowej Polskiej bibliografii pedagogicznej

Przyczyn każdy z tych tomów poświęcony byłby jednemu z działów pedagogiki (pedagogika ogólna, teoria nauczania, teoria wychowania itd.). Jednocześnie w przygotowaniu są materiały do wydawnictw: Polska bibliografia pedagogiczna (1961—1962) i Polska bibliografia pedagogiczna (1963—1964). Trzeba jednak zwiększyć skład osobowy Zakładu i znaleźć fundusze na pokrycie kosztów ostatecznego przygotowania do druku oraz opublikowania tych materiałów (w formie oczywiście bibliografii selekcyjnej). Brakom w zakresie ogólnej bibliografii pedagogicznej próbowano zaradzić ogłaszając drukiem bibliografie selekcyjne druków zwartych. Poczynając od roku 1960 wydawnictwo Związku Nauczycielstwa Polskiego „Kalendarz Nauczycielski” zamieszcza rok rocznie w dziale pedagogicznym opracowaną przez W. Czemiewskiego bibliografię pt. Książki z zakresu psychologii, historii wychowania i oświaty oraz pedagogiki (Wybór). Bibliografia druków zwartych za rok 1959 znalazła się w „Kalendarzu” na r. 1960/61, za r. 1960 — w „Kalendarzu” na rok 1961/62 itp., przy czym wydany w r. 1964 „Kalendarz Nauczycielski”, 1964/65, zamieścił bibliografię za rok 1963. Podany w każdym roczniku wybór dotyczy tylko druków zwartych
Rozwój pedagogiki w PRL i nie uwzględnia przy tym komentarzy metodycznych do publikacji dotyczących kształcenia korespondencyjnego, pomija wszelkie podręczniki szkolne, wszystkie wydawnictwa powielone oraz publikowane na prawach rękopisów, a także kroniki i spisy wykładów na wyższych uczelniach itp.