closeup photo of black and red keyboard

ORGANIZACJA BADAŃ PEDAGOGICZNYCH

Po tym z konieczności nie dość wyczerpującym przeglądzie głównych kierunków i problemów badań pedagogicznych w Polsce na zakończenie należałoby słów parę powiedzieć o organizacji tych badań. Głównym terenem, gdzie się one koncentrują, są katedry pedagogiki przy ośmiu uniwersytetach i czterech wyższych szkołach pedagogicznych oraz kilku wyższych uczelniach zawodowych. Najwięcej tych katedr jest przy Uniwersytecie Warszawskim, gdzie istnieje osobny Wydział Pedagogiczny z- 5 katedrami pedagogiki (ogólna, dydaktyka, społeczna, specjalna i porównawcza), które tworzą łącznie Instytut Nauk Pedagogicznych, jedną historii wychowania i trzema psychologii. Ośrodkiem specjalnie powołanym do prowadzenia badań pedagogicznych jest Instytut Pedagogiki, grupujący około sześćdziesięciu pracowników naukowych. Jest on powiązany bliżej z Ministerstwem Oświaty i poprzez własne badania pomaga swemu resortowi w pracach oświatowych. W skład Instytutu wchodzi sześć zakładów: kształcenia ogólnego, kształcenia zawodowego, wychowania, kształcenia dorosłych, organizacji szkolnictwa i dokumentacji. Poza katedrami pedagogiki oraz Instytutem istnieje jeszcze pewna liczba drobniejszych placówek zajmujących się badaniami pedagogicznymi, lecz ich znaczenie jest mniejsze: Czynnikiem koordynującym badania pedagogiczne w skali ogólnopolskiej jest Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych, powołany przez Polską Akademię Nauk. Jego zadania wiążą się z inicjowaniem, planowaniem i koordynacją badań. Ostatnią większą pracą Komitetu było np. opracowanie ogólnopolskiego 5-letniego planu badań pedagogicznych. Do zadań Komitetu należy również wydawanie „Biblioteki Klasyków Pedagogiki”, jak również serii monografii pedagogicznych oraz stałego periodyku „Studia Pedagogiczne”. Z godnych zanotowania poczynań organizacyjnych Komitetu należy zanotować wysiłki zmierzające do powołania przy Polskiej Akademii Nauk Instytutu Badań Pedagogicznych. Wprawdzie nie udało się tego dopiąć, jednak dzięki owym staraniom powołano przy PAN obok Pracowni Dziejów Oświaty Pracownię Ustroju i Organizacji- Oświaty. Nieco później powstała Pracownia Psychologii Ogólnej, druga obok Pracowni Psychometrycznej placówka psychologiczna PAN. W ten sposób ramy organizacyjne działalności nauk pedagogicznych zostały znacznie poszerzone.