a woman with dreadlocks sitting in front of a laptop computer

Problem czytelnictwa

Wiele uwagi w okresie minionego dwudziestolecia poświęcono czy- . telnictwu dzieci i młodzieży. Problem ten wzbudził zainteresowanie literatów, pedagogów, publicystów. W roku 1947 odbyła się pierwsza ‘ ogólnopolska konferencja poświęcona temu zagadnieniu. W dyskusji zwrócono uwagę na następujące podstawowe kwestie: funkcję wychowawczą czytelnictwa, sprawę poziomu literatury dla dzieci i młodzieży oraz problem kontroli pedagogicznej nad działalnością wydawniczą tego działu literatury. Podjęto również szereg prac badawczych poświęconych różnym problemom czytelnictwa. Na uwagę zasługują w pierwszym rzędzie badania przeprowadzone przez prof. J. Pietera. Wyniki tych badań przedstawia autor w publikacji pt. Czytanie i lektura. Z relacji autora dowiadujemy się, że praca badawcza nad tym zagadnieniem obejmuje 2 etapy: w pierwszym okresie dotyczy śledzenia procesu odzwierciedlania treści lektury, w następnym etapie będą podjęte badania nad wpływem lektury na osobowość czytelnika. Cytowane studium przedstawia wyniki badań pierwszego etapu. Dociekania autora skupiają się tu nad zagadnieniem rozumienia treści lektury oraz możliwością jej odtworzenia.
Z przeprowadzonych badań wynika, że wzrost poprawności w odzwierciedlaniu treści jest proporcjonalny do wzrostu wykształcenia czytelnika.