person using both laptop and smartphone

W dziedzinie organizacji życia naukowego i organizacji działalności praktycznej

Sprawy te stają się coraz ważniejsze. Doniosłość ich występuje najostrzej w dziedzinie produkcji materialnej, ale zarysowuje się już dość wyraźnie i w pozostałych dziedzinach pracy. Problem postępu technicznego w gospodarce narodowej i roli, jaką w tym zakresie mają pełnić instytuty naukowo-badawcze, staje się u nas centralnym problemem dyskusji. W dyskusji tej formułowane są postulaty wzmocnienia pozycji instytutów naukowo-badawczych w produkcji, nałożenia na nie poważnych i odpowiedzialnych obowiązków inicjowania, wdrażania i organizowania nowych form i technik pracy, kontrolowania i oceny istniejącego poziomu działalności produkcyjnej. Chodzi o wzmocnienie więzi teorii i praktyki przez przełamanie staroświeckich nawyków do prowadzenia praktyki w sposób rutyniarski i przez przełamanie równie konserwatywnych nawyków do uprawiania pracy teoretycznej bez widzenia jej praktycznych konsekwencji. Ten punkt widzenia, wedle którego powiny być zwiększone zadania i odpowiedzialność instytutów naukowo-badawczych w dziedzinie organizowania produkcji, zyskał uznanie w. toku obrad XI Plenum KC PZPR. Zagadnienie roli instytutów powracało wielokrotnie w tokiu dyskusji i znalazło swój wyraz w końcowym przemówieniu Władysława Gomułki. Po omówieniu przyczyn, z powodu których postęp techniczny dokonywa się w naszym przemyśle bardzo powoli, Władysław Gomułka stwierdził, że „rolę instytutów należy podnieść, należy im dać szersze uprawnienia i rzecz jasna większe obowiązki. Jeśli chcemy szybciej osiągnąć postęp techniczny, to instytuty i placówki naukowo-badawcze muszą mieć bezpośredni wpływ na kształtowanie planów postępu technicznego w danej branży, a także na opracowanie ogólnokrajowego planu postępu technicznego. Jeśli instytut np. opracował dobry prototyp, to powinien mieć prawo domagania się, aby zaniechać produkcji urządzeń czy wyrobów przestarzałych, nie odpowiadających potrzebom gospodarki narodowej, i wprowadzić na to miejsce te nowo opracowane przezeń urządzenia czy nowy wyrób”. Tezy te znajdują obecnie swój wyraz w licznych zarządzeniach normujących pracę instytutów i ich stosunek .do ośrodków produkcyjnych.