person using both laptop and smartphone

BADANIA ¡PODEJMOWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO

Przedstawiona powyżej sytuacja zaczęła się zmieniać od roku 1952 na skutek skrystalizowania się form pracy ośrodków metodycznych
ożywienia zainteresowań pedagogicznych. Od r. 1952 rozwijała się działalność Państwowych Wydawnictw Szkolnictwa Zawodowego. W dorobku tej pożytecznej instytucji do roku 1956 tylko część publikacji dotyczyła przedmiotów zawodowych, a mianowicie: 10 publikacji z zakresu elektrotechniki, 4 — ze specjalności metalowych, 3 — górniczych. Znacznie więcej wydano z zakresu nie ściśle zawodowego, bo 22 publikacje z matematyki i fizyki, 9 — z przedmiotów humanistycznych, 3 poruszały ogólne zagadnienia pedagogiczne. Problematyka pedagogiczna znalazła się w komunikatach i biuletynach ośrodków metodycznych wydawanych’ zarówno przez sekcje ! Zob. W. Czerniewski, Rozwój dydaktyki polskiej w latach 1918—1954, Warszawa 1963, s. 3712 i nast. centralne, jak i na terenie kraju. Upowszechniono na tej drodze ponad 200 prac, w tym 40 metodycznych. Reszta były to materiały dla nauczycieli i uczniów, zbiory przykładowych ćwiczeń itp. Nowy impuls zyskały prace na terenie szkolnictwa zawodowego, gdy rozpoczęto za przykładem Instytutu Pedagogiki w r. 1956 prowadzenie odrębnej akcji odczytów pedagogicznych. Jej celem było wydobywanie przodującego doświadczenia nauczycieli i przygotowanie w ten sposób materiałów wyjściowych dla dalszych prac nad problemami postulowanej pedagogiki zawodowej. Akcja ta miała również na celu nawiązanie współpracy pedagogów praktyków z przedstawicielami nauk pedagogicznych 3.