people sitting down near table with assorted laptop computers

Szkoła Zawodowa

Wielką rolę w doprowadzeniu do świadomości nauczycieli istotnych zagadnień kształcenia zawodowego odegrało czasopismo „Szkoła Zawodowa”, redagowane przez wielce zasłużonego działacza Stanisława Kwiatkowskiego. Na łamach „Szkoły Zawodowej” znalazły odbicie wszystkie przemiany szkolnictwa zawodowego, a także próby podejmowanych prac badawczych. O zadaniach i roli, kierunku rozwoju szkół zawodowych, funkcji kształcenia zawodowego pisali na łamach „Szkoły Zawodowej” Bogdan Suchodolski, Antoni Tatoń, Stanisław Kwiatkowski, Janusz Zarzycki, Michał Godlewski, Jan Legat, Wacław Torbus, Ryszard Zegzdryń i inni. Aktyw nauczycielski ‘ poprzez „Szkołę Zawodową” wymieniał doświadczenia, omawiano wyniki stosowania nowych metod i sposobów ulepszenia, szczególnie nauczania warsztatowego, jakkolwiek wiele miejsca zajęło również omawianie metodyki nauczania przedmiotów ogólnokształcących i teoretycznych zawodowych. Wysunięto też sporo konkretnych propozycji, zwłaszcza co do organizacji gabinetów przedmiotowych, ulepszania dokumentacji technicznej i warsztatowej w nauczaniu praktycznym, tworzenia pomocy naukowych, zasad i form doskonalenia nauczycieli2. Zdarzały się wysiłki w kierunku wydobycia rzetelnego materiału badawczego. Tak np. w latach 1950—1951 zgromadzono ponad 800 opracowań dyrektorów szkół, kierowników warsztatów szkolnych i nauczycieli zawodu na temat kształtowania świadomej dyscypliny i socjalistycznego stosunku do własności społecznej w czasie praktycznej nauki zawodu. Jednakże materiał ten nie został opublikowany wobec braku odpowiednich instytucji, które mogłyby się tym zająć.