purple and white light digital wallpaper

ORGANIZACJA WARSZTATU PRACY PEDAGOGA

Warunkiem koniecznym, choć bynajmniej nie jedynym, efektywności wszelkich poczynań naukowo-badawczych jest dobra organizacja warsztatu pracy osób prowadzących badania. Spełnienie tego warunku możliwe jest tylko wtedy, gdy służba dokumentacyjna i informacyjna zorganizowana jest właściwie. Bez niej nie ma prawidłowej, szybkiej i wydajnej pracy warsztatów badawczych, a wszelkie braki w tej dziedzinie powodują dublowanie wysiłków, niepotrzebne wydatkowanie zbyt wielkiej ilości energii, czasu, a częstokroć i środków finansowych, co z kolei staje się poważnym hamulcem prawidłowego i wszechstronnego rozwoju nauki. Ponieważ zagadnienie systematycznego i szybkiego dostarczania informacji o rozwoju danej gałęzi wiedzy i dziedzin pokrewnych, a także właściwego zorganizowania służby dokumentacyjnej, nie jest jeszcze dostatecznie doceniane przez niektórych pedagogów i pracowników oświatowych, a braki w tym zakresie są większe w naukach pedagogicznych niż wtonych dyscyplinach, zachodzi pilna potrzeba dokonania choć krótkiego bilansu osiągnięć i braków w dziedzinie informacji i dokumentacji pedagogicznej w okresie dwudziestolecia PRL oraz wysunięcia pewnych postulatów na przyszłość. Niniejszy artykuł jest próbą zadośćuczynienia tej potrzebie. Wzgląd na stosunkowo niewielkie ramy tego artykułu zadecydował jednak o wymienieniu tylko najważniejszych, zdaniem autora, osiągnięć i braków oraz ograniczeniu się wyłącznie do pedagogiki, a pominięciu nauk pomocniczych.