person using black iPad

Pojęcie wychowania

Autor w wymienionej pracy poddaje szczegółowej analizie pojęcie wychowania jako procesu. W rozważaniach poświęconych temu zagadnieniu autor szuka odpowiedzi na następujące pytania: na czym polega swoistość działalności wychowawczej w odróżnieniu od innych dziedzin ludzkiej działalności? jakim warunkom powinna odpowiadać celowa działalność wychowawcza? W końcowej części rozprawy autor przedstawia zadania nauczyciela w pracy szkolnej na tle przeprowadzonych rozważań. Poszukując odpowiedzi na pierwsze pytanie autor przedstawia krytyczny opis poglądów różnych kierunków pedagogicznych (psychologizmu, socjologizmu, naturalizmu, teorii konwergencji) na istotę wychowania, a następnie formułuje stanowisko w powyższej kwestii współczesnej teorii pedagogicznej. Swoje rozważania na ten temat kończy wnioskiem, że Wychowanie we współczesnych warunkach społecznych staje się procesem szczególnie złożonym i skomplikowanym ■— z tych względów nie może być traktowane „jako dziedzina wpływów wyizolowanych, działających niezależnie i w oderwaniu od szerokiego zespołu bodźców rozwojowych” (s. 20). Analizując celową działalność wychowawczą skierowaną na wychowanka, autor dochodzi do sformułowania tezy, że — „wyniki nauczania i wychowania są zależne nie tylko od właściwej organizacji pracy dydaktyczno-wychowawczej szkoły, ale i od przemian zachodzących w szeroko pojmowanym środowisku ucznia.