turned on gray laptop computer

Problemy wychowania

Badania nad zagadnieniami wychowawczymi w okresie minionego dwudziestolecia skupiały się głównie w następujących ośrodkach naukowych: w Katedrze Pedagogiki Społecznej UW, w Katedrze Pedagogiki UŁ, w Zakładzie Teorii Wychowania Katedry Pedagogiki Ogólnej UW oraz w Zakładzie Wychowania Instytutu Pedagogiki. x- Nasilenie badań nad zagadnieniami wychowawczymi wystąpiło szczególnie w drugim dziesięcioleciu. Dotyczyły one różnych problemów działalności wychowawczej szkoły. Ujmując je w sposób syntetyczny, można by wyodrębnić trzy główne dziedziny badań. W literaturze przedstawiającej wyniki dociekań w omawianym zakresie znajdujemy, rozprawy teoretyczne poświęcone problemom metodologicznym. Inne prace przedstawiają wyniki badań terenowych. Obrazują one sytuację wychowawczą szkoły działającej w różnych środowiskach. I wreszcie mamy trzecią grupę prac, w których autorzy próbują na podstawie przeprowadzonych badań określić naukowe podstawy działalności praktycznej w różnych dziedzinach wychowania. Do prac o charakterze metodologicznym należy zaliczyć w pierwszym rzędzie studium R. Wroczyńskiego pt. O strukturze procesów wy- chowawczychu. Poprzedza ono zbiór rozpraw z pedagogiki społecznej w X tomie „Studiów Pedagogicznych’*.