Assorted-color Laser Lights

Źródłem informacji są katalogi wydawnicze retrospektywne

Od roku ,1961 poczynając ukazuje się systematycznie publikacja międzywydawnicza (PWN, Wiedzy Powszechnej, Iskier, Naszej Księgarni, PZWS oraz Składnicy Księgarskiej) pt. Książka w szkole. Informator dla nauczyciela jako kontynuacja wydawanego w latach 1957—1960 biuletynu informacyjnego PZWS pt. Informator dla nauczycieli. Wydawnictwo to dostarcza wiadomości o ukazujących się książkach potrzebnych nauczycielowi i bibliografie do zagadnień bardziej aktualnych oraz prowadzi poradnictwo bibliograficzne z różnych dziedzin interesujących ogół nauczycieli w rubryce Poradnik samokształceniowy. Pełny przegląd nowości wydawniczych prowadzi wychodzące od r. 1949 czasopismo krytyczno-bibliograficzne pt. „Nowe Książki”. Chcąc znaleźć informację o przygotowywanych do druku książkach trzeba sięgnąć do publikowanych przez instytucje wydawnicze rocznych planów oraz do ukazującego się począwszy od r. 1952 tygodnika Składnicy Księgarskiej pt. „Zapowiedzi Wydawnicze”, który zawiera adnoto- waną bibliografię prospektywną opisującą i zapowiadającą książki znajdujące się w druku.
Lata 1955—1960 przynoszą znaczny rozwój naszego czasopiśmiennictwa pedagogicznego i ogromny wzrost jego roli jako źródła wszechstronnej informacji. Ukazujące się w naukowych czasopismach pedagogicznych artykuły o przebiegu i wyniku badań oraz wiadomości o wydarzeniach w dziedzinie oświaty i pedagogiki stają się stopniowo głównym źródłem, z którego pracownicy naukowi czerpią wiedzę o dokonanych już osiągnięciach. Wpływa na to zbyt długi cykl. produkcyjny druków zwartych, co powoduje, iż wyniki badań naukowych, udostępnione w formie książkowej, opóźnione bywają o kilka co najmniej lat w stosunku do informacji publikowanych w czasopismach.