Black Laptop Beside Audio Mixer Set

Polskie akademie

Pewne znaczenie dla wzmożenia zainteresowań naukowców tą dziedziną szkolnictwa miała sesja naukowa Polskiej Akademii Nauk w dniach 16—17 grudnia 1959 r., poświęcona problematyce powstania rozwoju techniki. Prof. Tadeusz Nowacki przedstawił pracę o rozwoju kultury technicznej w Polsce w okresie XV-lecia, wysuwając szereg wniosków w sprawie organizacji pracy naukowej w tej dziedzinie. Wśród tych wniosków poważna część formułowała potrzeby w zakresie badań szkolnictwa zawodowego u. Omówione tu pokrótce czynniki powodowały stopniowe wzbogacenie pogłębienie treści prac podejmowanych przez aktyw nauczycielski
ośrodki oraz pierwsze na razie nieliczne próby badań o charakterze naukowym. Próby te występują w latach od 1957 do 1960 w kilku środowiskach w pewnym powiązaniu z wyższymi uczelniami i instytucjami naukowymi jako ośrodkami konsultacji. Kontakty te stawały się bliższe trwalsze w tych przypadkach, gdy poszczególni nauczyciele szkół zawodowych podnosząc stopniowo swe kwalifikacje zdobywali tytuły naukowe, a w kilku przypadkach podejmowali zajęcia na wyższych uczelniach. Oto kilka przykładów: W Krakowie Józef Klimczyk i Ryszard Cze- kajowski rozważali problem zasad nauczania w procesie kształcenia zawodowego , następnie zaś J. Klimczyk rozpoczął systematyczne naukowe badania nad wyobraźnią konstrukcyjną uczniów szkół zawodowych. Gliwice na. Śląsku były przez szereg lat ośrodkiem badań w zakre-, sie szkół ekonomicznych. Wiązało się to z tamtejszą lokalizacją centralnych sekcji ekonomicznych oraz z działalnością instytucji i towarzystw skupiających w tym rejonie ekonomistów. Pod przewodnictwem dyr. Alojzego Waszka z Ustronia Śląskiego zespół dyrektorów techników w okręgu katowickim przeprowadził wstępną analizę przydatności zawodowej absolwentów na podstawie ankiet wśród 196 absolwentów w 41 zakładach pracy, uzupełnioną wywiadami i obserwacjami.