person holding black phone

Stosunkowo rzadko wyjeżdżali nasi pedagogowie

W latach 1949—1954 do ZSRR, krajów demokracji ludowej i na Zachód. Dopiero w 1954 r. mamy do zanotowania liczne kontakty pracowników Instytutu Pedagogiki z zagranicą. Należy tu wspomnieć przede wszystkim o wielu wizytach delegacji zagranicznych, a mianowicie z Rumunii, Bułgariii, Węgier, Finlandii, Danii, Norwegii, Szwecji, Francji i Kanady. Członkami tych delegacji byli przeważnie nauczyciele lub pracownicy oświatowi, którzy zbierali informacje o organizacji i pracach Instytutu. Został nawiązany ścisły kontakt z członkiem Akademii Nauk Pedagogicznych RSFRR, N. Bołdyiriewym, który wygłosił wówczas w Polsce szereg wykładów. Pracownicy Instytutu wyjeżdżali w r. 1954 do Węgier (A. Lewin), Czechosłowacji (A. Podgórska), do Szwajcarii (udział H. Jaczewskiej w obradach UNESCO). Lata 1955—1964, a zwłaszcza okres po r. 1956, przynoszą zmiany w dziedzinie naszych kontaktów z zagranicą i wymiany informacji poprzez wyjazdy za granicę oraz w dziedzinie wymiany i zakupu wydawnictw, a także tłumaczeń na język polski. Uzyskujemy coraz lepszy dopływ naukowej literatury pedagogicznej zarówno radzieckiej i z krajów naszego obozu, jak i z krajów Zachodniej Europy i Ameryki. Nasza polityka wydawnicza w zakresie przekładów zmierza w kierunku ograniczenia liczby tłumaczeń i objęcia nimi również dzieł naukowych zachodnioeuropejskich. O ile w latach 1955— 1957 mamy jeszcze 10 tłumaczeń książek popularnonaukowych z zakresu dydaktyki, nie mówiąc o innych dziedzinach nauk pedagogicznych, to już w następnych latach na skutek powstawania naszych własnych opracowań liczba tego typu tłumaczeń znacznie maleje. Na całą np. naszą produkcję wydawniczą z lat 1959—1963 przypada tylko 17 tłumaczeń, przy czym większość obejmuje prace naukowe i dotyczy zarówno radzieckiej literatury (M. Daniłow i B. Jesipow, Dydaktyka, N. Goncza- row, Program KPZR w dziedzinie oświaty, Pisma pedagogiczne K. Uszyń- skiego, a także L. Tołstoja i inne), jak i dostępnej dotychczas w języku angielskim (Bibby, Wychowanie seksualne, Dewey, Demokracja i wychowanie i inne), francuskim (H. Aebli, Dydaktyka psychologiczna, Poradnik UNESCO do nauczania przedmiotów przyrodniczych i inne) i niemieckim (R. Alt, Wychowanie u ludzi pierwotnych, H. Klein, Zasady i reguły dydaktyczne).