Woman Using Vr Goggles Outdoors

Wyniki w technikum

W zakresie dydaktyki wyróżniają się w tym czasie badania prowadzone pod kierunkiem Saturnina Rácinowskiego nad wynikami nauczania w technikach. Zespół przeprowadzał je dwukrotnie (w roku 1952 1954) w kilkunastu technikach celem poznania rzeczywistego stanu nauczania, możliwości realizacji programów, zwalczania subiektywizmu ocen i podnoszenia poziomu dydaktycznego . Z opracowań metodycznych warto wymienić materiały do nauczania matematyki w zasadniczej szkole zawodowej, wydane w roku 1954. Zagadnienia metodyczne omawiali w nich M. Okulewicz, M. Godlewski, J. Górski, M. Romanowski, W. Boużyk, S. Wiśniewski i A. Miętka .
Rozwijająca się w szkolnictwie zawodowym akcja odczytów pedagogicznych znalazła swój wyraz zarówno na łamach „Szkoły Zawodowej” publikującej fragmenty wyróżnionych prac, jak również w kilku- tomowym cyklu wydawnictw, wiążącym oddzielne cenniejsze odczyty według pokrewieństwa tematyki. W ten sposób upowszechniono opracowania metodyczne w zakresie nauczania rysunku zawodowego, interesujące rozważania na tematy kulturalno-wychowawcze badanie zagadnień projekcji świetlnej w nauczaniu, opisy doświadczeń metodycznych i organizacyjnych w szkołach mechanizacji rolnictwa. Obraz stopniowej ewolucji akcji odczytów pedagogicznych daje się rozpoznać nie tylko na podstawie zawartości poszczególnych tomików, ale także poprzez uwagi wstępne do poszczególnych zeszytów.