W drugim dziesięcioleciu powołano na naszych uniwersytetach studia pedagogiczne

Najpełniej rozwinął je Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie poza studiami dziennymi uruchomiono studia eksternistyczne, studium dla pracujących oraz studium międzywydziałowe, które prowadzi zajęcia z elementów nauk pedagogicznych i metodyk nauczania na 15 kierunkach studiów. Do rangi poważnego problemu urosło także w naszym dwudziestoleciu pedagogiczne kształcenie nauczycieli zawodu i teoretycznych przedmiotów zawodowych w szkolnictwie zawodowym. Życie wykazało dowodnie, iż brak przygotowania pedagogicznego odbija się negatywnie na wynikach nauczania i na samopoczuciu zawodowym tych nauczycieli. W ostatnich latach Ministerstwo Oświaty, wcześniej zaś Centralny Urząd Szkolenia Zawodowego powołały i rozwinęły instytucję kursów pedagogicznych, wprowadzającą pozyskiwanych dla szkolnictwa specjalistów zagadnień gospodarczych w obręb specyficznych spraw pedagogicznych i organizacyjnych szkolnictwa zawodowego. Ale mimo znacznych osiągnięć powołanych w tym celu do życia ośrodków i studiów, coraz bardziej nagląca staje się konieczność organizowania dokształcania pedagogicznego tej kategorii nauczycieli w uczelniach wyższych. Jest to szczególnie niezbędne w odniesieniu do nauczycieli przedmiotów zawodowych z wyższym wykształceniem. Wychodzi temu na spotkanie w latach ostatnich tendencja kreowania katedr i studiów pedagogicznych w wyższych szkołach rolniczych, ekonomicznych, technicznych i artystycznych. Oto garść uwag na temat ram ustrój o wo-organizacyjnych, w obrębie których różnorodne czynniki pomagały bądź utrudniały, ułatwiały lub komplikowały, rozszerzały albo zwężały procesy oddziaływań pedagogiki na osobowość nauczyciela i zawód nauczycielski w Polsce Ludowej.